Foto: Jeppe B. Nielsen / Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Foto: Jeppe B. Nielsen / Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

REPRISE / BAGGRUND: Som minister forvissede Lars Christian Lilleholt danskerne om, at Sundhedsstyrelsen havde vurderet og sagt god for 5G. Tabt Tråd afslørede i foråret, at han talte usandt.

Denne historie blev første gang bragt hos Tabt Tråd på Facebook 6. april 2019. 24. april 2019 blev historien bragt med tilladelse på webmediet Kronikken.dk. Tabt Tråd bringer her en opdateret udgave, som beskriver et efterspil og hvor nye kommentarer er forsøgt indhentet.

Skal man som borger frygte de mange nye teleantenner, der frem mod år 2025 sættes op i bybilledet og som skal danne det nye mobilnetværk 5G?

En P1-lytter fra Herning, Karen Overby, ringede 25. februar til den ansvarlige minister Lars Christian Lilleholt i en direkte radioudsendelse, fordi hun ville vide, om ministeren forholdt sig til de forskeradvarsler, som er rejst i en meget omtalt appel og som er underskrevet af et hundredtal af videnskabsfolk.

Og det havde ministeren. I svaret til Karen Overby pegede han på Sundhedsstyrelsen:

”Jeg får en række henvendelser om det. Man har undersøgt det. Tilsyneladende vurderer man jo fra myndighederne, der har undersøgt det – sundhedsmyndighederne – som siger, at der ikke er stor risiko, men lad os få kigget nærmere på det”, svarede han.

Styrelsen kunne ikke bekræfte

Problemet med svaret var, at Sundhedsstyrelsen slet ikke havde arbejdet med 5G-teknologien og ingen viden fået om 5G, selv om styrelsen indtrængende havde rykket for det i mindst et par måneder.

Det viser aktindsigt, som Energistyrelsen udleverede til Tabt Tråd i marts i år.

I et brev fra Sundhedsstyrelsen til Energistyrelsen, undsagde Sundhedsstyrelsens strålingsmedarbejder Anders Ravnsborg Beierholm 5. marts, at Sundhedsstyrelsen var i stand til at fortælle bekymrede borgere noget som helst om 5G:

andersravnsborg
Brev fra Sundhedsstyrelsen til Energistyrelsen 5. marts 2019.

 

”Vi har i tidligere korrespondance understreget, at vi stadig mangler den helt nødvendige, robuste information, som er nødvendig for at kunne foretage en valid sundhedsfaglig vurdering. Derfor undrer det umiddelbart, at Energistyrelsen i sine svar til bekymrede borgere uden videre henviser til Sundhedsstyrelsen”, skriver Anders Ravnsborg Beierholm 5. marts 2019 til Energistyrelsen.

I telefonen uddybede han over for Tabt Tråd, hvad han mente med savnet viden.

”Vi vil gerne kunne vise borgerne, at der er transparens og at grænseværdierne overholdes. Hvis man søger på nettet, finder man en masse information derude, og vi vil gerne give borgerne noget, hvor kilderne er verificerbare.”

Industriens papir var mangelfuldt

Brevet af 5. marts var ikke første gang, Sundhedsstyrelsen gav udtryk for frustration over manglende viden og information.

I et notat på cirka to A4-sider, som brancheorganisationen Teleindustrien (TI) blot har dateret “Januar 2019”, skriver TI, at antallet af nye antennepositioner, der skal udrulles i forbindelse med implementering af 5G, forventes at være øget med mellem 15 og 25 procent i 2025. Notatet blev videregivet til Sundhedsstyrelsen af Energistyrelsen som svar på Sundhedsstyrelsens videnskrav:

”Teleoperatørerne estimerer, at den samlede elektromagnetiske effekttæthed fra teleoperatørernes telekommunikationsudstyr i 2025 vil være en faktor 1,1 til 1,2 set i forhold til i dag. Det vil sige, at den samlede gennemsnitlige effekttæthed i 2025 estimeres at stige 10-20% i forhold til 2019”, står der i Teleindustriens notat.

Hvad er det værste scenarium?

To sider var bare ikke godt nok, svarede Sundhedsstyrelsen så.

mettesuddrag
Indledningen fra Sundhedsstyrelsens brev til Energistyrelsen 15. februar 2019.

 

I et brev til Energistyrelsens Center for Telekommunikation af 15. februar, som blev  forfattet af Sundhedsstyrelsens enhedschef Mette Øhlenschlæger, beklagede hun det mangelfulde svar:

”Notatet (red. Teleindustriens) indeholder ikke elementer som resultater af modelberegninger eller konkrete målinger, der adresserer worst case situationer, som eksponering af ”en kritisk person”, eksempelvis buspassageren eller andre situationer, hvor enkeltpersoner udsættes for eksponering fra det kommende 5G-net”, skrev Mette Øhlenschlæger.

Sundhedsstyrelsens strålingschef Mette Øhlenschlæger skrev i øvrigt:

”Flere brancher er i øvrigt i medfør af anden lovgivning underlagt krav om detaljeret dokumenteret vurdering af sikkerhed/risici i forbindelse med udrulning og drift af ny teknologi hhv. ny infrastruktur. Teleindustrien kunne evt. lade sig inspirere af sådanne dokumentationskrav”.

Årsag til belgisk 5G-ballade

At myndighederne ikke kan få adgang til helt basale informationer om 5G, før teleindustrien forventer at få grønt lys af lovgiverne, var på samme tid en central problemstilling i Belgien.

I hovedstaden Bruxelles, som er en af Belgiens tre politiske regioner, afviste den nu daværende miljøminister Céline Fremault fra det kristendemokratiske parti Demokratisk Humanistisk Center et lovforslag, som skulle bane vej for 5G ved at hæve grænseværdien fra 6 til 14,5 volt per meter.

I Danmark tillades et niveau på ca. 60 volt per meter. Grænseværdien i Belgiens hovedstadsregion følger egentlig samme vejledning fra den private strålingskomité ICNIRP. I Bruxelles har man valgt at dividere den vejledte værdi med tallet 10 som et forsigtighedsprincip.

Det fransksprogede, belgiske finansdagblad L’Echo skrev, at Céline Fremault afviste at skabe råderum for 5G, fordi telebranchen ikke havde forklaret detaljeret, hvordan 5G teknisk vil folde sig ud.

“Indbyggerne i Bruxelles er ikke laboratoriemus med et helbred, jeg kan sælge for profit. Vi kan ikke overlade noget til tilfældigheder”, sagde Céline Fremault til L’Echo.

Céline Fremault blev i juli afløst som miljøminister af Alan Maron fra miljøpartiet Ecolo. I oktober udtrykte han over for den belgiske public service-station BX1, at regeringen fastholder deres forsigtighedspolitik.

Møde i marts med mørkelagt indhold

Tabt Tråd ville gerne have talt med Sundhedsstyrelsens strålingschef Mette Øhlenschlæger, som under artiklens tilblivelse i marts var optaget af en arbejdsrejse til Paris.

Tabt Tråd forsøgte også at få en kommentar fra teleområdets nu daværende minister Lars Christian Lilleholt (V), som heller ikke fandt tid til at svare.

I både Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen kunne presseafdelingerne meddele, at der 13. marts blev holdt møde mellem styrelserne, så Sundhedsstyrelsen kunne blive klogere på 5G.

Tabt Tråd spurgte de involverede styrelser, om der var adgang til at læse et møderefereat. Det afviste begge styrelser. Der er ikke optaget et offentligt tilgængeligt referat, så offentligheden kan læse, hvad de to styrelser ned i detaljer talte om.

I en kort briefing fortalte Sundhedsstyrelsens presseafdeling, at man fra styrelsen ikke havde grund til at bekymre sig over et 5G-netværk, der opererede inden for gældende grænseværdier for stråling, så derfor forventede styrelsen som udgangspunkt ikke, at 5G ville give problemer.

Det fremgik ikke af briefingen fra presseafdelingen om Mette Øhlenschlægers mange spørgsmål om 5G er blevet besvaret på mødet 13. marts 2019.

Tabt Tråds afsløring kom i Folketingssalen

Alternativets daværende folketingsmedlem Julius Graakjær Grantzau stillede et såkaldt paragraf 20-spørgsmål til den nu forhenværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på baggrund af de oplysninger, som Tabt Tråd gravede frem til denne artikel.

Spørgsmålet blev 10. april fremsat og besvaret i ministerens spørgetime i Folketingssalen:

“Har ministeren vurderet, at 5G-netværket er sundhedsmæssigt forsvarligt?” Spurgte Julius Graakjær Grantzau (Å).

ellentrane

 

Ellen Trane Nørby svarede blandt andet: “Det er Sundhedsstyrelsens klare vurdering, at der ikke er en sundhedsrisiko forbundet med 5G-netværk. Målinger viser, at den samlede stråling fra mobiltelefoner, wi-fi med videre er meget svag, og i øvrigt er langt under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsskadeligt.”

Julius Graakjær Grantzau fulgte op på svaret. Han nævnte Bruxelles, og han nævnte Sundhedsstyrelsens mangel på viden for overhovedet at kunne tage stilling.

Sundhedsministerens opfølgende svar lød blandt andet:

“Sundhedsstyrelsen vurderer som vores øverste sundhedsfaglige myndighed ikke, at der er nogen risiko forbundet med 5G, og det er sådan set også det signal, der er vigtigt i forhold til de borgere, der er bekymrede på baggrund af blandt andet informationer, som ikke nødvendigvis bygger på fakta, og som man møder visse steder på de sociale medier.”

Hvorfor skifte standpunkt?

På mindre end fem uger var Sundhedsstyrelsens standpunkt altså vendt på en tallerken. Fra at være direkte undsigende over for Klima-, Energi- og Forsyningsministeren og til at sige god for det hele.

Det næste, offentligheden hørte om 5G fra Sundhedsstyrelsen, var et forsvar for 5G-udrulningen under et fagligt oplæg hos Dansk Erhverv og Ingeniørforeningen IDA, som foregik 30. september 2019 på Københavns historiske børs og hvor Sundhedsstyrelsens strålingsfaglige medarbejder Anders Ravnsborg Beierholm holdt oplæg.

Det var Anders Ravnsborg Beierholm, som 5. marts undsagde teleminister Lars Christian Lilleholt i en intern skrivelse.

“Der er ikke nogen grund til at være bekymret, baseret på vurderingen af den nuværende teknologi, men vi ser et meget stort behov for målinger og beregninger af eksponeringen, ligesom der er behov for mere forskning i de eventuelle, biologiske effekter på baggrund af de højere frekvenser, som 5G anvender,” sagde han ifølge Berlingskes referat fra børssalens talerstol.

Tabt Tråd vil følge op med et interview med Sundhedsstyrelsens strålingsansvarlige.

Tabt Tråd har forsøgt igen at få en kommentar fra tidligere minister Lars Christian Lilleholt. Efter fem dage har han ikke besvaret Tabt Tråds henvendelse af 14. november.